Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten?
logotype
login |  bestuur
Home geld
Over geld

Stichting Kruispunt werd in 1995 opgezet en gefinancierd door de kerken, verenigd in de Raad van Kerken in Arnhem.

Giften van diaconieën en particulieren en de opbrengsten van collecten van kerken in de regio zijn nog steeds een
belangrijke bron van inkomsten. De Gemeente Arnhem zag de opvang van dak- en thuislozen terecht als ook haar taak en
besloot al snel het werk van Kruispunt te subsidiëren. Daardoor kon de dienstverlening worden uitgebreid tot de huidige
openstelling van 6 dagen per week ( 16.30 - 19.00 uur) en kwam er meer tijd voor individuele (pastorale) zorg. Inmiddels
biedt Kruispunt ook 3 ochtenden een inloop mogelijkheid.

Het is echter ieder jaar weer een puzzel, om de begroting rond te krijgen. De huidige begroting is ongeveer € 200.000. De
Gemeentesubsidie is ongeveer € 105.000. Uit collecten en giften ontvangen wij ongeveer € 30.000. In natura (ingrediënten
maaltijden) ontvangen wij zo'n €15.000. Dan blijft er een gat over van ongeveer € 50.000. Om daarin te voorzien benaderen
wij allerlei stichtingen voor aanvullende fondsen. Hoewel de doelstellingen van Kruispunt goed passen bij de doelstellingen
van bepaalde stichtingen, is het niet zo eenvoudig daarvan ook subsidies te krijgen. Veel stichtingen willen uitsluitend
projecten steunen, d.w.z. activiteiten van tijdelijke aard. Daarvan is bij Kruispunt nauwelijks sprake. Het gaat eigenlijk om
gewone exploitatiekosten. Tot nu toe slagen wij heel redelijk in het werven van fondsen, hoewel het een kritisch proces is.
We zoeken echter mogelijkheden om met betrokken organisaties meerjarenafspraken te maken. Dat zou meer financiële
zekerheid bieden.

Voor een ieder, die het werk van Stichting Kruispunt financieel wil ondersteunen het volgende gironummer:
NL85 INGB 0007 2357 57 t.n.v. Stichting Kruispunt Arnhem.
Stichting Kruispunt is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent, dat
giften aan Stichting Kruispunt fiscaal aftrekbaar zijn voor zover daarbij de drempelwaarde wordt overschreden of ook
volledig aftrekbaar (zonder drempel) als u een overeenkomst sluit voor een donatie gedurende 5 jaar. 

anbi