HUISKAMER VOOR DAK- EN THUISLOZEN IN ARNHEM

Organisatie

HUISKAMER VOOR DAK- EN THUISLOZEN IN ARNHEM

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt. De deur staat open van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Vanaf ongeveer 16:45 uur wordt er een maaltijd geserveerd. Op zondagmiddag is Kruispunt gesloten. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt. Een deel van de bezoekers komt uit Oost-Europa of zijn gevlucht uit diverse landen. Andere bezoekers verblijven al jarenlang op straat in Arnhem. Deze mensen zijn meestal alleen, hebben schulden, staan onder bewindvoering en hebben geen werk. Zij hebben behoefte aan een praatje en een plek om even te zitten. Wij geven dat. We proberen samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden.

Anderen komen binnen met een concrete vraag om hulp. In Kruispunt leiden wij hen dan naar de juiste hulpverlener toe. Regelmatig horen wij dan een tijd later dat het leven een andere, positieve wending heeft gekregen.

De gastheer/gastvrouw of pastor ontvangt dak- en thuisloze mensen bij de voordeur van Kruispunt. Soms moeten bezoekers even wachten omdat de zaal vol met mensen zit. ‘s Ochtends wordt er koffie, thee en brood geserveerd en ‘s avonds een warme maaltijd. De gastvrouw/gastheer zorgt dat de sfeer in de zaal goed blijft en zorgt dat alle werkzaamheden in de keuken en de zaal goed verlopen. Hierbij krijgt zij/hij hulp van de vrijwilligers. Bezoekers kunnen bij de pastor terecht voor een gesprek, kleine hulpvragen of doorverwijzing naar hulpverleners. Een aantal maal per week hebben deze hulpverleners een spreekuur in Kruispunt.

Ongeveer 3 maal per maand is er op zaterdagavond een korte viering op christelijk-humanistische grondslag. Daarna wordt er gratis soep en brood geserveerd.

Sinds een aantal jaar bezoeken steeds meer mensen uit Oost-Europese landen Kruispunt. Vaak zijn deze mensen op zoek naar werk in Nederland of verloren zij hun baan en huisvesting. Wij zien dat werk vinden in Nederland voor hen zeer moeilijk kan zijn. Mensen die terug willen naar het land van herkomst en daarvoor niet over voldoende geld beschikken kunnen contact opnemen met Stichting Barka. Dit contact kan onder andere in Kruispunt worden gelegd. Op dinsdag houden de medewerkers van Stichting Barka spreekuur in Kruispunt.

Regelmatig wordt aan Kruispunt gevraagd of wij kunnen bemiddelen bij werk en/of huisvesting. Helaas kan Kruispunt dat niet. Wel kunnen mensen gebruik maken van de telefoon en computers in Kruispunt om op die manier werk en/of huisvesting te vinden. Natuurlijk staat tijdens de openingstijden de koffie en de maaltijd voor hen klaar. Wij streven ernaar dat Kruispunt ook een rustpunt voor Oost-Europese mensen kan zijn.

Gastvrouwen & gastheren
Zeven gastvrouwen/-heren zorgen om beurten voor een goede gang van zaken en een goede sfeer tijdens de inloop, zowel ‘s morgens als ‘s middags. Zij ontvangen de bezoekers van Kruispunt, coördineren het werk van de vrijwilligers en doen nog allerlei andere taken om Kruispunt goed te laten draaien. De gastheren en gastvrouwen zijn in dienst van Stichting Kruispunt. Het is een betaalde functie.

Stagiaires
Regelmatig zijn er stagiaires bij het Kruispunt.
• Middelbare scholieren vervullen hun maatschappelijke stage en komen zo in contact met een doelgroep en een wereld die voor hen meestal verborgen blijft.
• Studenten uit het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of van de universiteit doen onderzoek en/of oefenen vaardigheden die van belang zijn voor hun opleiding tot geestelijk verzorger of hulpverlener.

Vrijwilligers
Kruispunt kan niet bestaan zonder het werk dat vrijwilligers dag in, dag uit in Kruispunt uitvoeren. Als Kruispunt is geopend voor bezoekers werkt er altijd minimaal een vrijwilliger. De taken bestaan uit het zetten van koffie, het doen van de afwas en andere keukenwerkzaamheden in onze open keuken en aan de bar.
Vrijwilligerswerk in Kruispunt is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers zijn hard nodig om Kruispunt draaiende te houden en daarom is het belangrijk dat wij op vrijwilligers kunnen rekenen.
Van vrijwilligers vragen wij een open houding, relativeringsvermogen en een warm hart voor mensen.

Van maandag t/m vrijdag kunnen bezoekers een warme maaltijd krijgen voor 1 euro. De maaltijd wordt op zijn vroegst geserveerd vanaf 16:45 uur.

Kookgroepen bereiden de maaltijden. De leden van de kookgroepen doen dit met veel plezier. Zij bepalen het menu, doen de boodschappen en betalen die.
De kookgroepen bestaan uit vrijwilligers van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties en serviceclubs uit de regio.

In 2023 werd er in Kruispunt gekookt door:
Arni Janssen
Arno Gouweleeuw
Carolina en Peter
Edmund Boering
Eusebius/Heilig Hartparochie
Evangelische Broedergemeente Arnhem
Gemeente Arnhem
Gereformeerde Kerk Zetten
Greja Kristen Indonesië Arnhem
Hemelsbreed
Hervormde, Gereformeerde en Rooms Katholieke kerken, Heteren
Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
Inner Wheel Arnhem
Kiwanis Arnhem
Lions Club Arnhem Arenacum
Mirion Jongbloed
Parkstraatgemeente
Protestantse Kerk Arnhem- Noord
Protestantse Kerk Arnhem- Zuid
Protestantse Kerk Eerbeek
Protestantse Kerk Elst
Protestantse Kerk Renkum en Heelsum
Protestantse Kerk Rozendaal
Protestantse Kerk Schaarsbergen
Raad van Kerken Arnhem
Raad van Kerken Oosterbeek
Renate Koning en vrienden
Rotary Club Arnhem-Rijn
Rotary Club Arnhem-Oost
Rotary Club Arnhem-IJssel
Stadsklooster Arnhem
Siloam
Taborgemeente Ede
Vitanos
World Changers Arnhem
Zevende Dag Adventisten

Pieter van der Toorn, Chris Möhlmann en Nienke van Ittersum werken als pastor bij Kruispunt. Er is bijna altijd een pastor aanwezig tijdens de openingsuren. Tijdens de inloop bieden zij hulp, informatie of gewoon een gesprek. Het zoeken naar zingeving kan helpen om structuur en steun te bieden; een bepaald geloof wordt niet opgedrongen.

“Onze kerntaak is luisteren, open en zonder oordeel. Een verhaal mag keer op keer worden verteld. Wij hoeven ook niets met het verhaal, wij zoeken niet actief naar gespreksstof of problemen. De bezoeker mag vertellen wat hij/zij wil. Regelmatig klinken hoop en wanhoop door elkaar. Soms hebben bezoekers behoefte aan een klein ritueel: een gebed of het aansteken van een kaarsje. Wij ondersteunen daarbij.
Op zaterdag is er een korte viering of bezinningsmoment voor bezoekers die dat willen. Iedere keer wordt dit moment op een andere manier vorm gegeven. Het moment dat bezoekers één voor één een kaars aansteken is een belangrijk onderdeel van de viering.
Soms bezoeken we mensen thuis, in het ziekenhuis of in de gevangenis. Als een bekende van Kruispunt overlijdt, leveren we een bijdrage aan de uitvaart.
We proberen vooroordelen over dak- en thuisloze mensen weg te nemen door in de samenleving te vertellen over hun leven, en zo het begrip voor onze bezoekers te vergroten.
Ook verbinden we bezoekers en hulpverleners (o.a. wijkteam, psychiatrie, verslavingszorg, huisarts) met elkaar – soms letterlijk, aan de telefoon, of we wijzen bezoekers op de spreekuren van hulpverleners in Kruispunt. 
We zoeken wat op op het internet, spelen mens-erger-je-niet, zijn soms politieagent en lachen en huilen met de bezoekers. Het werk is veelzijdig, iedere dag anders en zeer onvoorspelbaar.”
Chris Möhlmann

Het bestuur wordt gevormd door:
Ype Schat (voorzitter)
Trees Bartelds (personeelszaken & lid namens de Raad van Kerken)
Peter Koenders (penningmeester)
Frans Schneider (secretaris)
Lisette van den Berg (publiciteit)
Adviseur facilitair en gebouw: Hans Verborg

Stichting Kruispunt is zelf verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gemeente Arnhem geeft ons jaarlijks een subsidie waarmee onze personele kosten zijn gedekt. Maar voor al het overige zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van huisvesting, het verzorgen van de maaltijden, het organiseren van activiteiten voor onze bezoekers en vele andere zaken.
Vele particulieren maken maandelijks of jaarlijks een bedrag over en kerken steunen ons met collecteopbrengsten. De kookgroepen doen vrijwel altijd zelf de boodschappen voor de maaltijden. Op de Arnhemse ‘goede doelen fondsen’ doen wij nooit tevergeefs een beroep. En wij prijzen ons gelukkig met de steun van enkele grote donateurs.
Tot nu toe zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Om Kruispunt open te houden zijn wij blijvend afhankelijk van vrijwillige bijdragen, hoe klein deze ook zijn.

Kruispunt is een kleine oecumenische organisatie, die in 1994 is opgericht als een werkgroep van de Raad van Kerken in Arnhem. Dit is nooit veranderd, ook nu is Stichting Kruispunt een werkgroep van de Raad van Kerken. Een bestuurslid van Stichting Kruispunt is bestuurslid namens deze Raad.
Dominee Ries Kassens, predikant van de Parkstraatgemeente in Arnhem, wilde een plek creëren waar mensen zonder vaste woonplek terecht konden. Hij zocht bestuursleden, geld en een geschikte ruimte. Dat werd de benedenverdieping van het pand aan de Spoorwegstraat 13 in Arnhem. Er moest van alles worden geregeld i.v.m. vergunningen, inrichting en geschikte pastores worden gevonden voor de opvang van bezoekers.
Veel mensen hebben er tijd in gestoken om dit alles voor elkaar te krijgen. De financiering van het geheel was een bijzondere uitdaging.
Stichting Kruispunt Arnhem werd opgericht op 15 maart 1995. Het is nu een onafhankelijk orgaan.

Hoe is het om dakloos te zijn? Dat is voor ieder mens anders. Sommige mensen ervaren weinig perspectief op een ander bestaan. Anderen ervaren hoop en zien een nieuw leven voor zich. Iedere bezoeker van Kruispunt heeft zijn of haar eigen verhaal. Verhalen waar de mensen van Kruispunt naar luisteren.

Missie
Stichting Kruispunt is een inloophuis en heeft als doel mensen belangeloos pastorale zorg en aandacht te bieden. Dit betreft onder andere mensen die (tijdelijk) geen onderdak en/of geen thuis hebben, staatloos zijn, zwerven, verslaafd zijn, zij die tot prostitutie gedwongen zijn, mensen met een psychiatrische aandoening die deels of niet zelfstandig kunnen leven, ex-gedetineerden, uitgestotenen en (Oost-Europese) arbeidsmigranten. Kortom, mensen die in sociaaleconomisch en/of psychisch opzicht kwetsbaar zijn. We bieden deze bezoekers een warme plek, een dak boven hun hoofd, een maaltijd, een luisterend oor en af en toe een spelletje. Stichting Kruispunt wil op deze manier dienen als veilige haven waar ieders menswaardigheid zo goed mogelijk wordt beschermd.

Visie
Stichting Kruispunt streeft ernaar een rustpunt te zijn voor al haar bezoekers. In tegenstelling tot de huidige tijd waar marktwerking een aanzienlijk effect heeft op de zorg, willen wij aandacht en een belangeloze interesse in de gevoels- en denkwereld van onze bezoekers voorop stellen. We staan naast ze en blijven bij ze, ook als er niks op te lossen valt. Zo beoogt Stichting Kruispunt een oordeelloze plek te zijn waar iedereen welkom is en de bezoekers even niks hoeven, hoewel toegang tot de huiskamer alleen mogelijk is als de bezoekers respectvol gedrag vertonen en ze zich aan de huisregels houden. Op deze manier kan de huiskamer als veilige plek gewaarborgd blijven. Door middel van het pastoraat, de vieringen en de betrokkenheid en nabijheid van Stichting Kruispunt streven wij ernaar een plek te zijn die ten diepste bedoeld is om mensen bij te staan in hun menszijn.

Doelstelling
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

Strategie
Een belangrijk middel voor gastvrijheid is het organiseren van activiteiten die dienen als ontmoetingsmogelijkheden. Iedere werkdag is er een ochtendinloop en een inloop in de namiddag voor bezoekers die tegen een geringe vergoeding een maaltijd kunnen gebruiken. Ook zijn er computers waarvan gebruik gemaakt kan worden. 3x per maand is er op zaterdag een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.

Tijdens de inloop is een van de pastores aanwezig om aandacht te geven aan de bezoekers, voor een goed gesprek of praktische adviezen. Ook besteden zij veel tijd aan pastoraat op straat en bezoeken mensen thuis, in opvang, ziekenhuis, gevangenis of andere instellingen. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor bezoekers over geloven en wat dat voor hen betekent.

Het gemeentelijk beleid ‘Minder opvang, beter leven’ zorgt voor grotere uitstroom uit de opvangvoorzieningen naar zelfstandige woonruimte. Maar daarmee hebben mensen nog niet hun thuis gevonden in de samenleving. Een huis is niet automatisch een thuis. Nieuwe sociale contacten, verbindingen in de buurt en een goede dagbesteding komen niet zomaar aanwaaien. Onze mensen helpen de bezoekers daarbij desgewenst.

Steeds meer instanties weten ons te vinden als een plek waar hun doelgroep geregeld komt. Zijn ze het contact met een cliënt verloren dan melden ze zich in toenemende mate bij ons. Vaak duikt de cliënt bij ons op en als hij/zij wil zorgen wij weer voor contact met de instanties. Dat is meestal niet eenvoudig. Mensen zijn vaak hun vertrouwen in de samenleving en instanties helemaal verloren en als na kortere of langere tijd (soms wel een jaar) het contact hersteld wordt stemt dat tot grote tevredenheid bij ons.

Financiering
Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers en financiële giften.
Veel werk wordt gedaan door de vrijwilligers. Zij zorgen voor de koffie en de thee, het opruimen na afloop en bieden een luisterend oor aan de bezoekers.
Dan zijn er nog de vrijwilligers van de vele kookgroepen van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties, die tevens de kosten van de maaltijden betalen. Elke dag koken zij met 3-4 mensen een maaltijd voor zo’n 40 personen!
Reken even mee: 40 vrijwilligers op de werkvloer, 25 kookgroepen x 3 à 4 vrijwilligers, 7 bestuursleden, dat zijn toch al meer dan 120 vrijwilligers!

Via collectes en acties vanuit een groot aantal kerkgemeenschappen uit de wijde omgeving ontvangen wij jaarlijks gelden, die gebruikt worden om de kosten van de opvang te financieren. Ook doen wij elk jaar een beroep op fondsen en instellingen.
Niet onbelangrijk zijn de bedragen die we jaarlijks van particulieren ontvangen. Het is goed om te merken dat er zoveel mensen zijn die oog hebben voor de situatie waarin dak- en thuislozen zich bevinden.

De jaarverslagen zijn via deze website in te zien, te printen of te downloaden.

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Wilt u een papieren versie, laat ons dat dan weten via info@stichtingkruispunt.nl 

Joris zit meestal stil in een hoekje, wil het liefst met rust gelaten worden. Hij hoort stemmen in zijn hoofd, maar de onze hoort hij meestal niet. In een zeldzaam potje rummikub blijkt hij verrassend goed te zijn. En vanuit het niets begint hij over zijn leven te vertellen, haalt foto’s van zijn kinderen uit zijn zak en laat ze zien. “Bedankt voor de gezelligheid”, zegt hij als hij weggaat. Een klein wondertje: er was even contact.
Ik werk bij Kruispunt met heel veel plezier. Het is een plek waar wordt gelachen, maar ook liefde en leed wordt gedeeld. Waar altijd koffie klaar en er alle ruimte is voor een goed gesprek, het lezen van de krant of een spel mens-erger-je-niet. Het samenkomen van ‘mensen van de straat’ en ‘mensen die wat minder hebben om van te leven’, is bijzonder. Kruispunt is echt een plek voor iedereen.

Kruispunt voelt voor mij als een tweede huis. Verse bloemen dragen bij aan de huiselijke sfeer, iedere week zorg ik daarvoor. Soms helpt een bezoeker mee met het schikken van de bloemen en dan belandt een bos wel eens met z’n kop in de vaas. Daar zie ik de humor wel van in. Vrijwilligers, kookploegen, pedicures, een kapper enz., veel mensen zijn begaan met onze bezoekers. Fijn om daarbij te horen.

Glenn ziet op tegen zijn afspraak bij een hulpverleningsinstantie: “Als zij niet goed op mij reageren, reageer ik vast agressief op hen.”
Hij vraagt de pastor met hem mee te gaan, want “dan kun je mij een beetje in de gaten houden, het helpt denk ik als er iemand naast me zit die me kent.”

CONTACT

Adres

Stichting Kruispunt
Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem

Telefoon  026 443 30 72
E-mail info@stichtingkruispunt.nl
Website           www.stichtingkruispunt.nl

 

GEGEVENS

KvK   41052692
RSIN   8043.33.452

Bankrekening
NL85 INGB 0007 2357 57
t.n.v. Stichting Kruispunt te Arnhem

CONTACT

Adres

Stichting Kruispunt
Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem

Telefoon  026 443 30 72
E-mail info@stichtingkruispunt.nl
Website           www.stichtingkruispunt.nl

GEGEVENS

KvK   41052692
RSIN   8043.33.452

Bankrekening
NL85 INGB 0007 2357 57
t.n.v. Stichting Kruispunt te Arnhem

kruispunt-icon-dbl_rgb-1.png

Spoorwegstraat 13   6828 AM Arnhem   026-4433072